ДІАГНОСТИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВПЕДАГОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПТНЗ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ: КРИТЕРІАЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ

Авторы

  • С.О. Коваленко ННППІ УІПА

Ключевые слова:

підготовка інженерів-педагогів, формування ціннісного ставлення до праці, критеріальна база діагностики процесу підготовки

Аннотация

На основі теоретичного дослідження підготовки майбутніх інженерів-педагогів як психологопедагогічної проблеми, аналізу сутності ціннісного ставлення до праці в процесі трудового виховання, а також аналізу сучасної практики підготовки майбутніх інженерів – педагогів до формування в учнів ПТНЗ ціннісного ставлення до праці пропонується розроблена критеріальна база діагностики процесу цієї підготовки.  

Биография автора

С.О. Коваленко , ННППІ УІПА

кандидат педагогічних наук, доцент

Библиографические ссылки

Асташова Н. А. Концептуальные основы педагогической аксиологии / Н. А. Асташова // Педагогика. – 2002. – № 8. – с. 8-13.

Брюханова Н. О. Концептуальні положення проектування системи педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / Н. О. Брюханова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. праць. – 2012. – № 34–35. – С. 8–13.

Брюханова Н. О. Основи педагогічного проектування в інженерно-педагогічній освіті : [монографія] / Н. О. Брюханова. – Харків : НТМТ, 2010. – 438 с.

Брюханова Н. О. Способи удосконалення змісту педагогічної підготовки майбутніх інженерівпедагогів / Н. О. Брюханова // Проблеми інж.пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2005. – № 11. – С. 79–86.

Власенко К. До проблеми формування професійної компетентності майбутніх інженерівпедагогів / К. Власенко // Рідна шк. – 2008. – № 3/4. – С. 25–27. 6. Коваленко О. Е. Концепція професійнопедагогічної підготовки студентів інженернопедагогічних спеціальностей / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, О. О. Мельниченко // Проблеми інженернопедагогіної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.пед. акад. – Х., 2005. – Вип. 10. – С. 7–20.

Лызь Н. А. Образовательная компетентность студентов как фактор качества высшего образования / Н. А. Лызь // Педагогика. – 2011. – № 5. – С. 67-76.

Романчук Н. О. Підготовка майбутнього інженера-педагога до особистісно орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 ,,Теорія і методика професійної освіти” / Н. О. Романчук. – Житомир, 2011. – 20 с.

Сердюкова О. Я. Формування педагогічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів у навчальному процесі вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 ,,Теорія і методика професійної освіти” / О. Я. Сердюкова. – Луганськ, 2011. – 20 с.

Столярова Т. О. Формування творчої активності майбутнього вчителя трудового навчання в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 ,,Теорія і методика професійної освіти” / Т. О. Столярова. – Вінниця, 2008. – 20 с.

Харченко С. Я. Трудова соціалізація дітей та молоді / С. Я. Харченко, Ю. М. Філіппов, Н. Л. Отрощенко, Е. Г. Ємцева ; Держ. закл. ,,Луган. нац ун-т імені Тараса Шевченка’’. – Луганськ : Вид-во ДЗ ,,ЛНУ імені Тараса Шевченка’’, 2010. – 200 с.

Якубов Ф. Я. Инженерно-педагогическое образование в контексте постиндустриального социально-экономического развития / Ф. Я. Якубов // Пробл. та перспективи формування нац. гуманіт.техн. еліти. – 2008. – Вип. 17. – С. 40–48.

Загрузки

Опубликован

2021-04-05