ЮРИДИЧНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ ЮРИСТА

Авторы

  • О.А. Лисенко Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Ключевые слова:

юридичні фразеологізми, фразеологічна одиниця, мовні штампи, правові афоризми, професійне мовлення юриста, норми права

Аннотация

У статті досліджено функціонування юридичних фразеологізмів у професійному мовленні юриста. Розглянуто різні класифікації фразеологічних одиниць, їхню семантику та структуру. 

Встановлено, що серед юридичних фразеологізмів значне й особливе місце посідають мовні штампи та правові афоризми, які активно вживаються в професійному мовленні юриста. Для писемного мовлення найбільш характерне вживання юридичних мовних штампів, для усного – афоризмів. 

Відзначено, що серед юридичних фразеологізмів значно переважають афоризми латинського походження. Особливу увагу приділено аналізу ролі й значення правових афоризмів у процесі історичного розвитку права. Визначено, що за допомогою афоризмів відбувається тлумачення основних норм права. 

Підкреслено, що правові афоризми невіддільні від моралі і сприяють розкриттю принципів законності, гуманізму та правових демократичних свобод. 

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що юридичні фразеологізми відіграють важливу роль у професійному мовленні юриста, як писемному, так і усному. Юридичні фразеологізми містять в собі загальнолюдську мудрість, яка допомагає зрозуміти навколишній світ, розібратися з моральними та правовими приписами та побудувати справедливе суспільство. 

Биография автора

О.А. Лисенко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат філологічних наук

Библиографические ссылки

Бігун С. Фразеологічні одиниці у підмові права: класифікація та семантичний потенціал / С. Бігун // Вісник Львівського університету. - 2012. – Серія: Іноземні мови - Випуск 19 - С. 66–70.

Виноградов В.В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины / В. В. Виноградов // Труды юбилейной научной сессии ЛГУ - Секция филол. наук – Л., 1946.

Конституція України. – К., 1997.

Латинская юридическая фразеология / Сост. проф. Б.С. Никифоров. – М.: Юрид. лит., 1979. 5. Медведєв Ф. П. Українська фразеологія. Чому ми так говоримо / Ф. П. Медведєв – Х.: Вища школа, 1977.

Сидоров О.О. Афоризм як вираз моральної мудрості / О.О. Сидоров – М., 2006.

Тарасова Г. М. Відносно тенденції формування латинської юридичної фразеології / Г. М. Тарасова // Актуальнi проблеми держави i права: збірник наукових праць - Одеса : Юридична література, 2007. — Вип. 32 — с. 352-357. References 1. Begun S.

Phraseological units in pidmovi rights: classification and semantic potential / C Runner // Bulletin of Lviv University. - 2012. - Series: Foreign languages - Issue 19 - p 66-70.

Vinogradov V.V. Basic concepts Russkaya phraseology As lynhvystycheskoy discipline / V.V. Vinogradov // Proceedings yubyleynoy nauchnoy session LSU - Sections fylol. Science - L., 1946.

The Constitution of Ukraine. - K., 1997.

Legal phraseology Latynskaya / Sost. prof. B. S. Nikiforov. - M .: Legal. Litas., 1979.

Medvedev F. P. Ukrainian phraseology. Why do we say / F. P. Medvedev - H .: High School, 1977.

Sidorov A. A. Aphorism as an expression of moral wisdom / AA Kim - M., 2006.

Tarasova G. N. Regarding trends in the development of Latin legal phraseology / G. N. Tarasova // Actual problems of state law i: collection of scientific works - Odessa: Legal Literature, 2007. - Vol. 32 - s.352-357.

Загрузки

Опубликован

2021-04-05