ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В КРАЇНАХ СХІДНІЙ ЄВРОПІ

Авторы

  • І.П. Кринична Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії, державного управління при Президентові України

Ключевые слова:

державне управління, система охорони здоров’я, реформування, медичне страхування, первинна ланка, медична допомога, медичні послуги, ресурси охорони здоров’я

Аннотация

У статті вивчено досвід державного управління процесами реформування системи охорони здоров’я в країнах Східній Європи, а саме у Чехії та Польщі для імплементації його в Україні. З’ясовано, що існує нагальна необхідність вирішення соціально-державних суперечностей між наявною системою державного управління охороною здоров’я й реальними умовами медичного забезпечення громадян України, спричинених змінами життя та реформуванням економічних відносин у державі, тому досвід реформування системи охорони здоров’я у країнах Східної Європи є корисним для практичної реалізації впровадження реформ даної системи в Україні. Аналіз досвіду функціонування системи охорони здоров’я в Чехії і Польщі показав наявність таких складових, які дають можливість системі успішно існувати, а саме: “приватизація” професії сімейних лікарів; вільний допуск приватного капіталу до системи охорони здоров’я; створення та вдосконалення управління фондами соціального страхування; концентрація спільних платежів як спосіб обмежити надлишковий попит визначення основних і додаткових послуг; укладання каталогу та класифікації медичних послуг; багаторівнева система фінансування медичних послуг з обов’язковим приватним страхуванням здоров’я; конкуренція серед закладів стаціонарного й амбулаторного лікування. 

Биография автора

І.П. Кринична , Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії, державного управління при Президентові України

доктор наук з державного управління, професор,

 кафедри державного управління та місцевого самоврядування

Библиографические ссылки

Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві: Закон України від 07.07.2011 №3612-VI.

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. − №4. – С. 19 – 20.

Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення медичної допомоги: Закон України від 07.07.2011 №3611VI.

Акимова И.М. Качество медицинской помощи должно повыситься в ближайшие годы и это будет связано с изменением системы финансирования здравоохранения // Зеркало недели. Украина. − 2011. − №4. − С. 12 − 13.

Сулима О.М. Охорона здоров’я: агонія чи реформи // Новости медицины и фармации. − 2007. − №14 (220). − С. 18 − 22.

Бакуменко В. Формування державноуправлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: Монографія. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 328 с.

Валевський О. Соціологічний вимір деяких макрополітичних тенденцій у громадській думці та аналіз їхнього впливу на політичну ситуацію // Стратегічна панорама.- 1999.- №1/2.- С.69-76.

Дем’янчук О. “Державна політика” та “публічна політика”: варіант перехідного періоду // Наук. зап. НаУКМА. - Т. 18: Політ. науки. – 2000. – С. 31 – 36.

Дігтяр Т. Аналіз політики: можливості впровадження в Україні // http://www.icps.kiev.ua/doc/ policy-analysis-ukraine-ukr.doc.

Кілієвич О., Юрчишин В. Стосовно моделі держави у глобалізованому світі // Вісник УАДУ: Наук. журн. – 2001. – N1. – С. 213 – 220.

Ребкало В., Гаєвський Б. Українське політичне управління: деякі сучасні риси // Вісник УАДУ: Наук. журн. – 2000. – N2. – С. 169 – 186. Романов В. Державна політика й реформи // Вісн. УАДУ. – 2001. – № 2. – Ч. 2. – С. 72 –78.

Тертичка В. Державна політика як фактор життєдіяльності суспільства // Командор. - 2000. – № 2 – 3. – С. 20 – 22.

Лехан В.М., Слабкий Г.О. Стратегія розвитку системи охорони здоров’я: український вимір (частина 1) // Новости медицины и фармации. − 2010. − №4 (309). − С. 23 – 30.

Лехан В.М., Слабкий Г.О. Стратегія розвитку системи охорони здоров’я: український вимір (частина 2) // Новости медицины и фармации. – 2010. – №5 (311). – С. 28 – 35.

Солоненко Н. Удосконалення механізмів державного управління перебудовою галузі охорони здоров’я в Україні в контексті суспільних потреб // Державне управління в Україні: реалії та перспективи: Зб. наук. пр. НАДУ. – К., 2005. – С. 424 – 431.

Державне управління охороною здоров’я в Україні: генезис, проблеми та шляхи реформування: монографія / Я.Ф. Радиш; Передм., заг. ред. Н.Р. Нижник. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 359 с.

Охорона громадського здоров’я: управлінські аспекти: навч. посіб. / Кол. авт.: Л. Жаліло (кер.), І. Солоненко, Б. Волос та ін. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 142 с.

Галайда В. світовий досвід з реформування системи фінансування лікувально-профілактичних установ // http: //www.healthfin.kiev/ua Моделі охорони здоров’я в розвинутих країнах світу // http: //www.likar.info

Загрузки

Опубликован

2021-04-05